VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Web stránky www.doktormartin.sk

 

 

 

Preambula

 

1.1       Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte len „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi  Martin Dental Center, s.r.o. a klientmi (ďalej v texte len „zmluvné strany“) v rámci poskytovania služieb spoločnosťou Martin Dental Center, s.r.o. (ďalej v texte len „poskytovateľ“). Medzi zmluvnými stranami je možné dohodnúť aj individuálne obchodné podmienky, pričom platí, že individuálna VOP majú prednosť pred VOP.

 

1.2       Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie  informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov. .

 

 

1.3       Používaním stránky poskytovateľa a potvrdením objednávky dáva klient súhlas s týmito          Obchodnými podmienkami.

 

1.4       Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

 

1.5       Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:

·       zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

·       zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,

·       zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

·       zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisova s inými relevantnými právnymi predpismi.

 

 

 

 

čl. I.

Vymedzenie pojmov

 

Poskytovateľ je :

 

názov:               Martin Dental Center s.r.o.

so sídlom:         Antolská 3721/4, 851 07 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 89983/B,

IČO:                 47 058 991

DIČ:                 2023802605

tel.:                  02/45691979

 +421902 605 900

e-mail:              info@doktormartin.sk

 

 

 

Klient:             je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje          predávajúceho s úmyslom kúpy poukážok, ktorý predávajúci ponúka.

 

Stránka:           je internetová stránka www.doktormartin.sk

 

Ponuka:            sú služby poskytovateľa, ktoré ponúka ako zľavové alebo darčekové poukážky (ďalej v texte len „poukážky“).Tieto poukážky sú viazané priamo na služby, na ktoré sú poukážky určené, teda nie je ich možné používať na iné ako určené služby poskytovateľa

 

Plnenie:            je služba poskytovateľa pre Klienta na ktorú je viazaná poukážka

           

Kupón:            je potvrdenie o práve klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za plnenie odpočítal od konečnej ceny za plneniu sumu  uvedenú na poukážke (zľava) a to za podmienok uvedených v ponuke alebo kupóne/poukážke, pričom kupón  môže byť aj v elektronickej forme

 

 

Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.BOX 5

820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

 

 

 

Čl. II.

2. Objednávanie

 

 

2.1       Poskytovateľ  na svojej stránke zverejňuje kupóny, ktoré si klient môže objednať a kúpiť. Nákup kupónov  jedným kupujúcim nie je nijako obmedzený avšak za predpoklade že nie je v ponuke uvedené inak. Každý jeden kupón je možné použiť iba jednorazovo.

 

2.2       Kupón  sa považuje za aktívny okamihom jej zverejnenia na Stránke poskytovateľa. Ponuky kupónov sú časovo limitované. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie ponuky.

 

 

2.3       Kupóny  poskytovateľa môže klient zakúpiť nasledovne :

·       pomocou nákupného košíka na web-stránkach

·       priamo v priestoroch kliniky na Antolskej 4 v Bratislave.

·       telefonicky na tel. č. : 02/45691979, +421902 605 900

 

 

 

2.4       Klient môže zakúpiť kupóny  priamo v sídle poskytovateľa na Antolskej 4, Bratislava. V takom prípade si klient môže s poskytovateľom dohodnúť spôsob prevzatia kupónov. Kupón  si klient môže prevziať osobne alebo si ju môže nechať zaslať na svoj email.

 

 

2.5       V prípade ak si  klient objedná kupón  prostredníctvom stránky odoslaním objednávky sa zaväzuje zaplatiť cenu uvedenú na stránke a zároveň  sa poskytovateľ zaväzuje že objednávku potvrdí a spolu s kupónom doručí klientovi na uvedenú emailovú adresu ktorú uviedol v objednávke obratom  po pripísané platby na účet poskytovateľa.

 

2.6       Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednané kupóny.     V takomto prípade klientovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradnú         poukážku, alebo iné riešenie, ak s tým klient súhlasí.

 

 

2.7       Ak si klient objednáva kupóny telefonicky,  musí nadiktovať svoje údaje ako : meno priezvisko, prípadne meno priezvisko obdarovaného ak ide o darčekový kupón, nahlásiť názov kupónu o ktorý ma záujem si zakúpiť a zároveň spôsob prevzatia kupónu. Okamihom pripísania sumy za kupón poskytovateľ osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu informuje o tejto skutočnosti.

 

 

 

 

 

Čl. III.

Ceny poukážok

 

3.1       Cena za všetky kupóny uvádzané na  stránkach www.doktormartin.sk  sú aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.

 

 

čl. IV

Platby

 

4.1       Platiť za kupóny môže klient buď priamo v zubnej klinike Dr. Martin v sídle na Antolskej 4, Bratislava alebo prevodom na účet poskytovateľa (uvedeného na stránke poskytovateľa, prípadne v preambule týchto VOP).

4.2          Kupón sa považuje za uhradený okamihom pripísania finančnej čiastky uvedenej v kupóne/ponuke na účet poskytovateľa.

 

4.2       Platba je možná iba v mene  EUR.

 čl. V
Práva a povinnosti

 

5.1       Kupón či už v tlačenej alebo elektronickej podobe je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z poukážky.

 

5.2       Klient je oprávnený použiť kupón iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej ponuke. Doba platnosti poukážky je vždy uvedená na kupóne

 

5.3       Každý kupón je viazaná na rezerváciu na konkrétny deň a hodinu minimálne 24 hodín vopred. Rezerváciu môže klient vykonať prostredníctvom emailu, telefonicky alebo osobne v sídle poskytovateľa.

 

5.4       Doba platnosti kupónu je časovo viazaná. Okamihom uplynutia času na ktorý bola poukážka viazaná stráca táto poukážka platnosť, pričom klientom nevzniká právo náhrady zaplatenej ceny za poukážku. V prípadoch hodných osobitného zreteľa je možné takýto kupón so súhlasom poskytovateľa použiť aj po dobe časovej platnosti.

 

 

 

 

 

 

Čl. VI

Zodpovednosť poskytovateľa

 

6.1       Poskytovateľ je zodpovedný :

 

·       za kvalitu a rozsah plnenia vyplývajúci z kupónu

·       za dodanie plnenie

·       za naplnenie práv klient

·       za pravdivosť a úplnosť ponuky

·       za plnenie všetkých práv klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov a to tak v súvislosti s kúpou poukážky ako aj v súvislosti a poskytovaním plnenia

 

č. VII.

Reklamácia

 

7.1                   V prípade ak klientovi nebude v zmysle týchto VOP dodaná poukážka v zmysle jeho záväznej objednávky, resp. ponuky na poukážke budú iné ako v uvedenej ponuke alebo bude mať poukážka iné vady, môže klient takéto vady z poukážky reklamovať. Klient má tak isto právo reklamovať poskytnuté služby z kupónu.

 

7.2                   Reklamácie je povinný klient uplatniť buď osobne v sídle poskytovateľa, poštou alebo prostredníctvom emailu na  info@doktormartin.sk. Na inú formu reklamácie sa neprihliada. Možnosť vykonať reklamáciu je maximálne 48 hodín od doručenia poukážky na email alebo osobného prevzatia v sídle. V prípade vád z poskytnutého plnenia služby vyplývajúceho z kupónu bezodkladne odkedy sa o vade dozvedel, maximálne do 2 rokov.

 

7.3       Poskytovateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 3 (troch) pracovných dní od dňa jej prijatia a v prípade vád z plnenia si vyhradzuje právo na vybavenie reklamácie do 30 dní .

 

 

 

 

Čl. VIII.

Odstúpenie od zakúpeného kupónu

 

8.1       Klient je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia osobne alebo prostredníctvom emailu.  Odstúpiť je možné iba od  poukážky, ktoré ešte nebola použitá. Odstúpenie je povinný klient uplatniť buď osobne v sídle poskytovateľa, poštou alebo prostredníctvom emailu na  info@doktormartin.sk. Na inú formu odstúpenia sa neprihliada.

 

8.2       Cena za poukážku bude klientovi vrátená do 3 (troch) pracovných dní odo dňa kedy odstúpil od zakúpenej poukážky.

 

 

Čl. IX

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

9.1       Poskytovateľ zverejňuje svoje VOP na Stránke.

 

9.2       Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky najmä však : zákon č. 40/1964 Z. z. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) ) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z. z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) ) v znení neskorších predpisov

 

9.3       Klient týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy klientov, ktorí si zakúpili poukážky, za účelom vedenia účtov Klientom a ich správy, za účelom plnenie práv a povinnosti zo strany Poskytovateľa súvisiacich z objednávaním a kúpou, poukážok a plnením  záväzkov  z nich vyplývajúcich a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z. z. (o ochrane osobných údajov) ) v znení neskorších predpisov. Klient tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú zo skutočnosťou, sú úplne pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi na adresu info@doktormartin.sk. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov klient poskytuje dobrovoľne a to na dobu určitú počnúc jeho udelením až do uplynutia jedného roka od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi klientom a poskytovateľom.

 

9.4       Klient je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie  špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany poskytovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v §10 a § 20 zákona č. 428/2002 Z.z

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.12.2014.